Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

I am back!

Μετά από αρκετό καιρό που κάποιες υποχρεώσεις με κράτησαν μακριά άπό το blog και την ανανέωσή του, επιστρέφω πιστέυω δριμύτερος! Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα". Περισσότερα...

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Καλώς το μας κι ας άργησε! Η νέα προκήρυξη των αστυνομικών σχολών (2011-2012) Ολόκληρη η προκήρυξη, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται στο τέλος της σελίδας. Ορισμένα σημεία είναι:ΙΙΙ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1.
Όσοι έχουν τα προσόντα του προηγούμενου κεφαλαίου και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, πρέπει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αφενός να έχουν δηλώσει τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (πλην των υποψηφίων που θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση ως αθλητές χωρίς εξετάσεις), αφετέρου να υποβάλουν στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, τα εξής δικαιολογητικά:
  α.
Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α.
  β.
Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώς.
  γ.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στη χώρα μας.
  δ.

Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου κεφαλαίου (προσόντα υποψηφίων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν, αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.
  ε.
Οι έγγαμοι (–ες) με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του -(ης) συζύγου τους.
  στ.
Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:
Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης.
Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.

(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:
Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α), ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.

(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι Αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:
Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση.

(5) Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:

Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κλπ., ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 Ν.1977/1991 Φ.Ε.Κ Α΄-185).
Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς τον χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν.1977/1991).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν.1977/1991).

(6) Οι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους (αρθ. 3 Ν. 3454/2006):
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
·                      
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή αδελφός (-ή) αυτού, είναι φοιτητής, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
·                      
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή αδελφός αυτού, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων Αρχών.
·                      
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει αποκτήσει και διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
·                      
Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.

Διευκρινίζεται  ότι  την  ιδιότητα  του   γονέα   τριών   τέκνων  και των τέκνων αυτού αποκτούν:
·                      
Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι:
-
Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και τα τέκνα αυτών, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Στα παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να είναι ζώντα.
Όπου ανωτέρω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης» και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν.3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια τους.
·                      


2.
Όσοι από τους υποψηφίους κληθούν τελικά για κατάταξη, θα υποβάλουν στις Υπηρεσίες κατάταξης και τα εξής δικαιολογητικά:
  α.
Τίτλο σπουδών (επικυρωμένο φ/ο ή αντίγραφο).
  β.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΙ παραγ. 7 της παρούσας προκήρυξης, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-44), σε συνδυασμό με την κοινή Απόφαση 11726/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄-838) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ.
Οι Δ/νσεις Αστυνομίας και οι Αστυνομικές Δ/νσεις, να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004, αναφέροντας στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμ. 2ο/Γρ. 5ο αποτελέσματα των ενεργειών τους, το συντομότερο δυνατό.
  γ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι..
Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφής προσκομίζεται, μέχρι την ημερομηνία κατάταξης.
Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης διαγραφής, σύμφωνα με το Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-102) και την 44840/ΣΤ5/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-587) κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα σημειώσει τούτο στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, καθώς και την οικεία Σχολή.


3.
Λοιπά δικαιολογητικά που αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας:
  α.
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση [Υπ’ αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄-267) Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92605/2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄-1334) και με την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β΄-1551)].
  β.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, μόνο για άνδρες, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-06-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1055) κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων για την κατάταξή τους.
Σε περίπτωση που γυναίκα επιτυχούσα έχει προηγούμενη στρατιωτική θητεία στις ένοπλες δυνάμεις, να αναζητηθεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.


4.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες και έχουν πετύχει αγωνιστικές διακρίσεις, υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄-121), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν.3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-120), δηλαδή ως αθλητές και χωρίς εξετάσεις, θα δηλώσουν τούτο με υπεύθυνη δήλωσή τους και πρόσφατη βεβαίωση (έγγραφο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην οποία να βεβαιώνεται η καταχώρηση του υποψηφίου στον ειδικό Πίνακα διακριθέντων αθλητών, ο προσδιορισμός της κατηγορίας της αγωνιστικής διάκρισης, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το έτος γέννησης του αθλητή, η ακριβής χρονολογία (ημέρα, μήνας, έτος) πραγματοποίησης της διάκρισης και ο αριθμός της σειράς προτεραιότητας του αθλητή κατά κατηγορία αγωνιστικής διάκρισης. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν πέραν των προβλεπόμενων, και επικυρωμένο φ/ο του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου).

Οι υποψήφιοι αυτοί, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτησή τους και με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον επιθυμούν και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.


5.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.ΙV.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

1.
Οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 15-07-2011.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.


2.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι την 25-07-2011 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας, ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.
Περισσότερα...

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο

Η κατάθεση των μηχανογραφικών θα συνεχίσει να γίνεται σστο site του Υπουργείου μέχρι τις 30 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη! Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
Περισσότερα...

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο

Επί τέλους! Το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό είναι εδώ!

Η σελίδα του μηχανογραφικού:  http://exams.minedu.gov.gr

Στη σελίδα των Πανελληνίων, έχω αναρτήσει το video του Υπουργείου με τις οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού, αλλά και απ' ευθείας μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα: Βοηθητικό Βίντεο

Εδώ μπορείτε να βρείτε το μηχανογραφικό για τα Γενικά Λύκεια και την Β Ομάδα των ΕΠΑΛ σε έντυπη μορφή: Μηχανογραφικό Γενικού

Εδώ μπορείτε να βρείτε το μηχανογραφικό για  την Α Ομάδα των ΕΠΑΛ σε έντυπη μορφή: Μηχανογραφικό Α ΕΠΑΛ

Εδώ μπορείτε να βρείτε γενικές οδηγίες για την υποβολή του μηχανογραφικού: Οδηγίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τις ειδικές περιπτώσεις μεταγραφών δηλαδή για πολύτεκνους, τρίτεκνους κλπ.: Ειδικές Περιπτώσεις

Η σχετική εγκύκλιος: Εγκύκλιος

Προσοχή στις ημερομηνίες!

Από 16 ως 23 Ιουνίου πάμε όλοι στα Λύκεια μας να πάρουμε τους κωδικούς ασφαλείας (password)


Από τις 16 - 28 Ιουνίου μπορούμε να φτιάξουμε όσα μηχανογραφικά θέλουμε και να τα καταχωρούμε χωρίς κανένα πρόβλημα!? (Ο server του υπουργείου αντέχει?)


Από τις 17 - 28 Ιουνίου μπορείς να οριστικοποιείς το μηχανογραφικό σου που σημαίνει ότι δεν μπορείς να το αλλάξεις.


Οι ημερομηνίες αυτές είναι δεσμευτικές! Δεν θα δοθεί καμμία παράταση!

Περισσότερα...

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Αναρτήθηκε η προκήρυξη για τις σχολές του εμπορικού Ναυτικού. Για όσους θέλουν να ακολουθήσουν ένα πραγματικά δύσκολο επάγγελμα....

Προκήρυξη ΑΕΝ σε pdf


Υπόδειγμα αίτησης Ενιαίου Λυκείου (Α1) 2011

Υπόδειγμα Αίτησης ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) 2011

Πινάκιο 2011 - 2012


Περισσότερα...

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Μαθήματα

Βρήκα λίγο χρόνο να ανεβάσω τα μαθήματα! Μπορείτε να κοιτάξετε στην σχετική καρτέλα. Είναι σε δύο μορφές. Είτε στο youtube είτε μπορείτε να τα κατεβάσετε. Θα προσπαθώ να τα ενημερώνω όσο πιο συχνά μπορώ!


Στην καρτέλα των πανελληνίων έχω ανεβάσει τις θέσεις σε κάθε σχολή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Όσο για το μηχανογραφικό, η διεύθυνση είναι: http://exams.minedu.gov.gr και αν την βρείτε γράψτε μου.... Μόνο το πρωί (9:30) της πρώτης μέρας δούλευε... Από τότε.... Τζίφος!.. Αναμένουμε!
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
Περισσότερα...

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Θέματα Φυσικής Πανελληνίων

Τα θέματα της φυσικής φέτος ήταν λίγο ασυνήθιστα.... Όχι τόσο δύσκολα, αλλά ασυνήθιστα.....

Θέματα Ημερησίων 2011

Απαντήσεις Ημερησίων 2011

Ας σχολιάσουμε λίγο τα πράγματα....
Τα θέματα ήταν τα μεγαλύτερα σε έκταση από καταβολής του νέου συστήματος. Σίγουρα κάλυπταν σχεδόν όλη την διδαχθείσα ύλη χωρίς ουσιαστικά να ξεφεύγουν πουθενά από το πνεύμα του σχολικού βιβλίου ούτε να κάνουν μεγάλες υπερβάσεις. Έτσι, τα θέματα δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω δύσκολα. Απαιτητικά ναι. Απαιτούσαν από τον μαθητή να έχει εργαστεί πολύ μεθοδικά στη διάρκεια του χρόνου και να έχει αποκτήσει μεγάλη ευχέρεια στην επίλυση προβλημάτων. Ουσιαστικά απαιτούσε από τον μαθητή να λύσει χωρίς να χάνει χρόνο για να σκεφτεί!... Η δεύτερη σκέψη, ο επανέλεγχος του γραπτού, ή ακόμη και η επίσκεψη στην τουαλέτα κατά την ώρα των εξετάσεων ήταν απαγορευτικά γεγονότα!....
Αυτό οδηγεί σε γραπτά που είναι σχεδόν τέλεια (απο όλες τις απόψεις) μέχρι το τρίτο θέμα ενώ στο τέταρτο έχουν γίνει λάθη τα οποία με έναν επανέλεγχο ή με μια δεύτερη σκέψη θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Ο χρόνος όμως δεν επαρκούσε οπότε... γραπτά με ατελείωτα ερωτήματα, γραπτά τα οποία ενώ κάνουν μια φοβερή ανάλυση για την ισορροπία της τροχαλίας, καταλήγοντας ότι α=0 στο Δ1 ερώτημα, στο Δ4 (που ουσιαστικά αυτό θέλει....) μέσα σε δύο γραμμές "βρίσκουν" τις τάσεις των νημάτων ίσες με αυτές στην ισορροπία!....
Ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας... Δεν θέλουμε πολύ δύσκολα ούτε πολύ εύκολα, ούτε πολλά ούτε λίγα, να παράγουν σαφή διαβάθμιση ακόμη και στους υψηλόβαθμους, να είναι πρωτότυπα αλλά και μέσα στο πνεύμα του σχολικού βιβλίου..... Πως γίνεται αυτό;
Μπορεί φέτος να μην είχαμε την πολυπόθητη διαβάθμιση στου υψηλόβαθμους, αλλά σε γενικές γραμμές τα θέματα δεν ήταν και τόσο κακά.... Το παιχνίδι όμως με τον χρόνο, θα οδηγήσει σε εξαφάνιση των γραπτών μεταξύ 70-85 που ήταν μία από τις πολυπληθέστερες ομάδες τουλάχιστον στην τεχνολογική κατεύθυνση.
Όσο για τις ασάφειες.... είμαστε στα περυσινά επίπεδα: τίποτα δεν χάλασε, τίποτα όμως δεν βελτιώθηκε....  
Περισσότερα...

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ